Algemene & Betalingsvoorwaarden

.

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van Dutch Regalia, gevestigd te Uitgeest. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-04-2014 Deze voorwaarden gelden voor elke consument waar Dutch Regalia een overeenkomst mee heeft, tenzij er met Dutch Regalia schriftelijk overeen is gekomen van deze voorwaarden af te wijken.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Regalia. De voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van Dutch Regalia en voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dutch Regalia behoudt zich het recht voor de leverings - en betalingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van derden niet door Dutch Regalia erkend.

1.4 Dutch Regalia garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de omschrijving en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering.

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels bij de koop op afstand, zal Dutch Regalia ten minste binnen 30 dagen de opdracht uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere reden vertraging, dan ontvangt de consument binnen een maand bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Met uitzondering voor speciale bestellingen en opdrachten die voor de consument moeten worden vervaardigd of geleverd.

2.3 Alle op internet genoemde termijnen zijn indicatief . aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/leverancier prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW of 21% BTW en exclusief verzendkosten. Tenzij anders overeengekomen.

3.4 Bij bestellingen die niet zijn betaald met Ideal, kunnen € 2,95 administratiekosten in rekening gebracht worden. 

3.5 Artikelen die gegraveerd of vermaakt moeten worden zijn geprijsd zonder vermaak of graveer kosten, deze kosten zijn voor de opdrachtgever. 

 De graveer of vermaak kosten zijn op aanvraag.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht ( een deel van ) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dutch regalia heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzenden van zaken dient te geschieden in de originele verpakking en toebehoren en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dutch Regalia er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoop bedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, zal geen betrekking hebben op leveringen van speciaal voor de consument gemaakte en/ of voor de consument bestelde goederen welke niet tot de dagelijkse voorraad behoren.

5.Gegevensbeheer.

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dutch Regalia, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dutch Regalia. Dutch Regalia houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Dutch regalia respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

5.3 Dutch Regalia maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit.

6.1 Dutch Regalia staat er voor in, dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dutch Regalia deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dutch Regalia ). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Dutch Regalia schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Dutch Regalia gegrond worden bevonden, zal Dutch Regalia naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dutch Regalia en mitsdien het bedrag de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

6.5 Dutch Regalia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dutch Regalia in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dutch Regalia en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen.

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dutch Regalia zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dutch Regalia slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Dutch Regalia gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Dutch Regalia kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst.

8.1 Een overeenkomst tussen Dutch Regalia en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door Dutch Regalia op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Dutch Regalia behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties.

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen op de internetsite van Dutch Regalia gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht.

10.1 Dutch Regalia is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dutch Regalia alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Dutch Regalia behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dutch Regalia gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Dutch Regalia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid.

11.1 Dutch Regalia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud.

12.1 Eigendom van alle door Dutch Regalia aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dutch Regalia zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Regalia uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Regalia wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dutch Regalia en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Dutch Regalia er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Betaling.

14.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Dutch Regalia aangegeven bankrekeningnummer.

W.van Emden Regalia, Uitgeest. NL98 INGB 0000 0940 92  met vermelding van factuurnummer.

 14.2 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim, het openstaande bedrag is direct opeisbaar en de koper is van het moment van verzuim een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente over het opeisbare bedrag.

14.3 Indien na een herhaald betalingsverzoek koper in gebreke blijft zal Dutch Regalia de voordering uit handen geven en zullen alle incassokosten en gerechtskosten welke daar uit voortkomen voor rekening van koper komen.

14.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening